Salgs- og Leverings­betingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem Navtilus Software P/S (herefter benævnt ”Navtilus”) og Kunden i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud

Tilbud afgivet af Navtilus er bindende i 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Accepteres tilbuddet ikke indenfor fristen, bortfalder det. Navtilus tager forbehold for, at de af Kunden afgivne oplysninger, som er vigtige i forhold til det givne tilbud, er præcise og afspejler virkeligheden.

Afgives tilbud i form af overslag/skøn/estimater, er dette alene et udtryk for Navtilus’ umiddelbare vurdering af opgavens omfang og er således ikke bindende.

Vurderingen af opgaveomfanget kan foretages i 3 niveauer: a) Overslag/skøn: Baseres på et løst grundlag, hvor der ikke er fuld klarhed over ydelser og leverancen. Større udsving vil derfor forekomme. Kunden betaler efter faktisk forbrug. B) Estimat: Afgives på baggrund af indledende oplysninger omkring det specifikke løsningsforslag. Estimatet forventes at være tættere på det faktiske forbrug end et overslag/skøn. Estimatet afgives ofte som et interval, der indikerer både omfanget af opgaven og estimatets usikkerhed. Kunden betaler efter faktisk forbrug. C) Fastpris: Afgives på baggrund af specifikke løsningsbeskrivelser. Tillægsopgaver betales af Kunden efter faktisk forbrug, med mindre andet aftales.

2. Honorar og betalingsform

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. De anførte priser i et tilbud er ekskl. rejsetid og –omkostninger. Konsulentydelser afregnes til Navtilus’ til enhver tid gældende timepris, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Kunden betaler for alle konsulentydelser, herunder: foranalyse, estimering, tilbudsgivning, design, udvikling, review, test, versionering, support, koordination, administration af kundeopgaver m.v.

Normal arbejdstid er hverdage kl. 8:00 – 16:00, fredag dog kl. 8:00 – 14:00. Såfremt Kunden ønsker arbejde udført udenfor dette tidsrum betales 50 % i tillæg, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ønskes arbejde udført med et kortere varsel end 3 arbejdsdage, eller kræver en stillet opgave, at en anden kunde nedprioriteres, forbeholder Navtilus sig ret til, mod forudgående mundtligt eller skriftligt varsel, at fakturere et udrykningsgebyr svarende til betalingen for to timer plus tillæg for overtid.

For opgaver som kræver fremmøde på Kundens adresse, eller på andre lokationer end hos Navtilus, faktureres rejsetid efter faktisk tidsforbrug, der afregnes efter Navtilus ́ timepriser eller efter aftale. Derudover faktureres udgifter til fly, taxa, færge og lign. efter de faktiske transportomkostninger.

Telefonsupport og konsulentassistance faktureres som minimum for 15 minutters arbejde, pr. påbegyndt opgave. Der faktureres månedsvis, pr. afsluttet opgave eller via klippekort.

Det samlede fakturabeløb er forfaldent til betaling 14 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives kr. 100,- i rykkergebyr pr. rykker samt gældende morarenter 7 % p.a. + Nationalbankens udlånsrente i henhold til Rentelovens § 5 stk. 1. Ved manglende betaling af rykker, overgives sagen til retslig inkasso ved vor advokat.

I tilfælde hvor Navtilus lægger væsentlige beløb ud på kundens vegne, for eksempel i forbindelse med indkøb af hard-, software eller hosting, forbeholder vi os retten til a) at opkræve et finansieringsgebyr svarende til 5 % af det pågældende beløb eller b) at kræve forudbetaling for hardware og softwareprodukter, som er bestilt af Kunden.

3. Årlig prisregulering

Alle konsulenttimepriser prisindeks reguleres en gang årligt fra d. 1. januar. Det offentlige indeks fra det forrige år benyttes til udregning af timeprisændringen. Følgende indeks anvendes ” Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks”. Der reguleres dog min. 3 % årligt. Der tages forbehold for årlige prisændringer på opdateringsabonnementer på 3. parts produkter.

4. Leveringsforhold og forsinkelse

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn. Navtilus fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Forsinket levering berettiger ikke Kunden til at annullere ordren, med mindre forsinkelsen er væsentlig eller skyldes grov forsømmelse fra Navtilus’ side eller Kunden ved aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at leveringen sker til nøjagtig bestemt tid.

5. Leverancen

Leverancens indhold og hermed afklaring af, hvilke arbejdsopgaver henholdsvis Navtilus og Kunden varetager, aftales på forkant. Hvor ikke andet er aftalt gælder følgende:

Arbejdsopgaver varetaget af Navtilus: Analyse, estimering, design, udvikling, review, modultest og koordinering. Ved større versioner/objektpakker yderligere testplan og -strategi samt system- og integrationstest.

Arbejdsopgaver varetaget af Kunden: Bruger- og funktionstest i kundebase og eventuelt validering.

6. Ejerskab

Kunden accepterer de til Microsoft Dynamics NAV hørende licensbetingelser og generelle vilkår for anvendelse – herunder bestemmelser vedrørende ophavsret, ansvarsbegrænsninger m.v.

Ophavsretten til Microsoft Dynamics NAV tilhører producenten. Ophavsretten til de leverede tilpasninger tilhører Navtilus. Brugsretten over Microsoft Dynamics NAV samt tilpasninger tilhører Kunden. Brugsretten ophører, hvis betaling af konsulentydelserne til Navtilus udebliver.

7. Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Navtilus og mod økonomisk kompensation.

8. Reklamationer

En ydelse anses for at være korrekt og accepteret med mindre Navtilus modtager en skriftlig fejlmeddelelse senest 14 dage fra versioneringen til test- eller drift database.

Navtilus vil påbegynde fejlrettelsen hurtigst muligt efter at have modtaget fejlmeddelelsen fra Kunden og forsøge at rette evt. fejl indenfor rimelig tid. Følgende er en forudsætning:

– Fejlen er indrapporteret straks og ikke senere end 14 dage efter at softwaren er installeret i kundens testbase – Fejlen er indeholdt i kode, som er udviklet af Navtilus – Fejlen kan genskabes

Under fejlrettelse, må Kunden forvente forstyrrelser i IT-driften, selvom Navtilus vil gøre sit bedste, for at minimere dette. Hvis ydelsen ikke afregnes efter fastpris, betaler Kunden efter faktisk forbrug.

9. Rettigheder

Materialer, som Kunden har udleveret til Navtilus, kan af Kunden begæres tilbageleveret, når opgaven er gennemført eller kontrakten ophører. Kunden er indforstået med, at Navtilus kan opbevare information/viden om opgaven og anvende denne information i forbindelse med videreudvikling af Navtilus’ egne produkter mv.

Kunden er indforstået med, at Navtilus kan bruge konsulentopgaven/Kunden som reference i markedsføringsøjemed.

Kunden er forpligtet til ikke at tage initiativ til at ansætte eller forhandle om ansættelse af medarbejdere ansat hos Navtilus.

10. Leverandørens forhold

Navtilus er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører samt at benytte 3. parts produkter.

Navtilus kan ikke gøres ansvarlig for fejl i 3. parts produkter. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod producenten. Gensidige forhold Parterne er gensidigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er dog ikke erstatningspligtige for driftstab, tabt avance og andre afledte tab. Erstatningsansvaret udgør maksimalt 30 procent af konsulentopgavens samlede værdi – dog maksimalt kr. 30.000.

11. Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alle informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde. Fortrolighedspligten gælder også efter konsulentopgavens udførelse og kontraktens ophør.

12. Varsling af ændringer

Navtilus kan med 1 måneds varsel ændre nærværende betingelser, inkl. priser. Ændringer varsles med brev eller via e-mail. Dog varsles den årlige prisindeks regulering på konsulenttime priser ikke jf. pkt.3

13. Procedure for afgørelse af tvister

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved dansk voldgift i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.